Youtube


  ОВИЕ ПРАТЕНИЦИ ГЛАСАА ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА [11.01.2019]

  HD
  5:57
  • 9479
  • 22
  • 110
  Проголосовало пользователей: 132
  1. Зијадин Села 2. Кети Смилеска 3. Славица Шуманска-Митева 4. Ирена Стефоска 5. Мира Стојчевска 6. Мендух Тачи 7. Фросина ташевска – Ременски 8. Благојче Трпевски 9. Рубин Земон 10. Ивана Туфегџиќ 11. Шпреса Хадри 12. Јусуф Хасани 13. Талат Џафери 14. Агим Шаќири 15. Јагода Шахпаска 16. Лилјана Поповска 17. Татијана Лалчевска 18. Митрески Јован 19. Маја Морачанин 20. Крсто Мукоски 21. Ферид Мухиќ 22. Николова Јулијана 23. Бети Рабаџиевска Наумовска 24. Илија Николовски 25. Самка Ибраимоски 26. Костадин Костадинов 27. Татјана Прентовиќ 28. Зеќир Рамчиловиќ 29. Сурија Рашиди 30. Чедомир Саздовски 31. Реџаил Исмаили 32. Нола Исмајлоска-Старова 33. Ристе Ташев 34. Алија Камбероски 35. Елизабета Канческа Милевска 36. Неџбедин Карамани 37. Ѓулумсер Касапи 38. Александар Кирацовски 39. Бетиане Китев 40. Тања Ковачев 41. Далибор Богдановски 42. Сашко Костов 43. Катерина Кузмановска 44. Жаклина Лазаревска 45. Мери Лазарова 46. Хари Локвенец 47. Бранко Маноиловски 48. Никица Корубин 49. Весел Мемеди 50. Горан Милевски 51. Панчо Минов 52. Соња Мираковска 53. Горан Мисовски 54. Мирсада Емини Асани 55. Мирослав Јовановиќ 56. Фадил Зендели 57. Мухамед Зекири 58. Енес Ибрахим 59. Реџеп Мемеди 60. Панче Иванов 61. Владанка Авировиќ 62. Џеват Адеми 63. Емилија Александрова 64. Ејуп Алими 65. Љубен Арнаудов 66. Снежана Калеска Ванчева 67. Али Ахмети 68. Амди Бајдам 69. Теута Биљали 70. Анета Симеска Димоска 71. Павле Богоевски 72. Костадин Ацевски 73. Сашо Василевски 74. Диме Велковски 75. Африм Гаши 76. Артан Груби 77. Мерал Узеири Ферати 78. Ашко Атанасов 79. Лидија Тасевска 80. Агим Муртезанов 81. Ѓоргиева Милева 1. Ziyadin Sela 2. Keti Smileska 3. Slavica Shumanska-Miteva 4. Irena Stefoska 5. Mira Stojcevska 6. Menduh Tachi 7. Frosina Tashevska - Remenski 8. Blagojce Trpevski 9. Rubin Zhemon 10. Ivana Tufegdzic 11. Shpresa Hadri 12. Yusuf Hasani 13. Talat Xhaferi 14. Agim Shaqiri 15. Jagoda Shahpaska 16. Liljana Popovska 17. Tatiana Lalchevska 18. Mitreski Jovan 19. Maya Morachanin 20. Krsto Mukoski 21. Ferid Muhic 22. Nikolova Juliana 23. Beti Rabadzievska Naumovska 24. Ilija Nikolovski 25. Samba Ibraimoski 26. Kostadin Kostadinov 27. Tatiana Prentovic 28. Zekir Ramzilovic 29. Surya Rashidi 30. Cedomir Sazdovski 31. Redzail Ismaili 32. Nola Ismayoloska-Starova 33. Riste Tashev 34. Alia Kamberoski 35. Elizabeta Kancheska Milevska 36. Nezbekin Karamani 37. Gulumzer Kasapi 38. Alexander Kirazovsky 39. Betiane Kitev 40. Tania Kovachev 41. Dalibor Bogdanovski 42. Sashko Kostov 43. Katerina Kuzmanovska 44. Zaklina Lazarevska 45. Meri Lazarova 46. ​​Harry Lockenets 47. Branko Manojlovski 48. Nikitsa Korubin 49. Wise Memedi 50. Goran Milevski 51. Pancho Minov 52. Sonja Mirakovska 53. Goran Misovski 54. Mirsada Emini Asani 55. Miroslav Jovanovic 56. Fadil Zendeli 57. Muhammad Zekiri 58. Enes Ibrahim 59. Redzep Memedi 60. Panche Ivanov 61. Vladanka Avirovik 62. Xhevat Ademi 63. Emilija Aleksandrova 64. Eyup Alimi 65. Luben Arnaudov 66. Snežana Kaleska Vančeva 67. Ali Ahmeti 68. Amdi Bidham 69. Teuta Biljali 70. Aneta Simeska Dimoska 71. Paul Bogoevsky 72. Kostadin Acevski 73. Saso Vasilevski 74. Dime Velkovski 75. Afrim Gashi 76. Artan Grubi 77. Meral Uzeiri Ferati 78. Ashko Atanasov 79. Lidija Tasevska 80. Agim Murtezanov 81. Gorgieva Mileva
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.01.2019
  Macedonia's parliament has passed a constitutional amendment to rename the European country the Republic of North Macedonia. Friday's decision aims to ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  Извор: http://sobranie.mk/segashen-sostav-2016.nspx] - Социјалдемократски сојуз на Македонија АГИМ МУРТЕЗАНОВ - ЗА АНЕТА СИМЕСК...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  Снимка од гласањето во собрание со читање на име и презиме на пратениците и нивниот глас во врска со Одлука...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  Првиот снег во 2019 година го отежна сообраќајот на повеќе патни правци. Најлошо е на Ѓавато, на патот Битола...
  • СКАЧАТЬ
  Протестант ја прескокна полициската ограда.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.01.2019
  Ali Ahmeti ka komentuar votimin e sotëm të ndryshimeve kushtetuese në Kuvend. Sipas tij, ky është moment historik, pasi vendoset e ardhmja e vendit...........
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.01.2019
  Macedonia's parliament has passed an amendment to the constitution to rename the country Republic of North Macedonia in line with an agreement with ...
  • СКАЧАТЬ
  http://vlada.mk/ ___ Влада на Република Македонија на социјалните мрежи: Facebook: www.facebook.com/VladaMK Twitter: www.twitter.com/VladaMK ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  Web: http://sitel.com.mk/ Facebook: https://www.facebook.com/tvsitel.mk/ Twitter: https://twitter.com/SitelTV Instagram: https://www.instagram.com/siteltelevision/ ...
  • СКАЧАТЬ
  Паралелно со закажаната собраниска седница за уставни измени пред законодавниот дом точно на пладне започ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.01.2019
  Macedonia's acting Ambassador to Australia (charge d'affaires), Mrs Greta Stanoevska hangs up telephone saying she is too busy to answer questions over ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.01.2019
  Отворено на Алфа 11 01 2019 Гостин: Иван Стоилоковиќ - Демократска партија на србите.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.01.2019
  Speaker-Rev. Dr. Richard O. McEachern.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.01.2019
  Web: https://tv21.mk & https://tv21.tv Телефон: 02 313 5630 Facebook: https://www.facebook.com/tv21hd Twitter: https://www.twitter.com/tv21hd Instagram: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.01.2019
  Пратениците со 81 глас и речиси без збор ја изгласаа Северна Македонија. Се смени и преамбулата, формулација...
  • СКАЧАТЬ
  Пред Собранието, на чиј дневен ред е клучната седница за уставните промени, се одржува протест во организац...
  • СКАЧАТЬ
  Тоа што е радост за децата е проблем за возрасните. Official facebook: https://www.facebook.com/Kanal5Televizija/ Web: http://kanal5.mk/ Copyright:...
  • СКАЧАТЬ
  Makedonsko Sobranje je sa 81 glas „za", ni jedan protiv, niti uzdržan, usvojio danas ustavnu promenu kojim je ova država, u skladu sa Prespanskim ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.01.2019
  Отворено на Алфа 09 01 2018 Гости: Дарко јаневски - новинар, Цветин чилиманов - новинар.
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.01.2019
  Ali Ahmeti jep doreheqje nga kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) Kliko "Subscribe" për informacion dhe videot e reja që së shpejti do të vendosen në ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.01.2019
  Via libera - con un solo voto di maggioranza - alle modifiche costituzionali… ALTRE INFORMAZIONI ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи